A Magyar Szervátültetettek
Országos Sport, Kulturális
és Érdekvédelmi Szövetsége
/MSZSZ/
Szervezeti és Működési Szabályzata
 

 

A SZÖVETSÉG JOGÁLLÁSA:

A Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége (a továbbiakban: MSZSZ) jogi személy, amelyet a szövetség Elnöke képvisel. E jogkört esetenként az Elnökség, az Elnök, - az ügyek meghatározott csoportjára nézve - más személyre is átruházhatja.

A szövetség - mint önálló hatáskörű szervezet és önálló jogi személy - törvényes felügyeletét a Fővárosi Ügyészség látja el.

A SZÖVETSÉG SZERVEZETE:

1.1 Szövetségi Ülés:

Az szövetség legfőbb fóruma a Szövetségi Ülés, melyet szükség szerint, de legalább évenként egyszer kell összehívni.

Határozatképességhez a Szövetségi Ülésnek a résztvenni jogosultak 50% + 1fő jelenléte szükséges.

Határozatképtelenség miatt elhalasztott Szövetségi Ülést a szövetség különleges helyzetére való tekintettel két héten belül másodszor is össze kell hívni, ahol az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számától függetlenül határozni kell.

Kétharmados többség szükséges az szövetség megalakulásának, egyesülésének, feloszlásának, továbbá az alapszabályának elfogadásához, valamint a Szövetségi Ülés hatáskörét érintő, abba tartozó szervek és személyek megválasztásához.

 

1.2 Kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a./ megállapítja és módosítja az Alapszabályt,

b./ meghatározza a munkatervet,

c./ meghatározza a költségvetést,

d./ elfogadja az Elnökség évi beszámolóját (a Szövetségi Ülés az éves beszámolóval egyidejűleg a közhasznúsági jelentést is elfogadja),

e./ kimondja a Szövetség más társadalmi szervezettel való egyesülését, úgyszintén feloszlását,

f./ dönt a tagfelvételről (6. pont),

g./ megválasztja a tisztségviselőket 5 éves időtartamra. Az Elnökség tagjai nem csak a küldöttek közül választhatók.

h./ elfogadja a Szervezeti és Működési -, valamint a Gazdasági szabályzatokat.

2. Felügyelő Bizottság:

2.1 Feladata:

a./ A szövetség pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének vizsgálata,

b./ a pénzügyi és gazdasági rendelkezések betartásának ellenőrzése,

c./ a tagdíj befizetésének ellenőrzése,

d./ a Felügyelő Bizottság munkaterv alapján végzi munkáját, tevékenységéért a Szövetségi Ülésnek felelős, annak beszámolni tartozik.

 

2.2 Elnökségi tag nem lehet a Felügyelő Bizottságnak is a tagja, sem aki a szövetség alkalmazásában áll, illetve a tisztségviselők hozzátartozója, vagy az szövetségben gazdasági feladatokat lát el.

A Felügyelő Bizottság munkatervének tartalmaznia kell:

  - a tervidőszak feladatait,

  - a tervezett ellenőrzésének,

  - az ellenőrzés tárgyát és idejét,

A fentiekről készült jegyzőkönyvek egy példányát tájékoztatásul el kell küldeni az szövetség Elnökének. Észrevételeiről az Elnökséget, vagy szükség esetén annak felettes szervét tájékoztatnia kell.

Elnökség:

3.1 A két Szövetségi Ülés között az Elnökség vezeti, irányítja és ellenőrzi az szövetség tevékenységét.

Feladatait a felügyeleti szakmai szerv határozatai, az alapszabály rendelkezései, valamint a Szövetségi Ülés határozatai szabják meg.

 

3.2 Feladata:

a./ Megvitatni és a Szövetségi Ülés elé terjeszteni:  

- az szövetség fejlesztési tervét,

- az éves költségvetés tervezetét,

b./ Megvitatni és jóváhagyni:   -

az szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatát, -

az Elnökség éves munka- és üléstervét, -

az szövetség saját rendelkezésű hazai és nemzetközi versenynaptárát.

c./ Határozni:     -

a Szövetségi Ülés időpontját, helyét és napirendjét illetően.

d./ Beszámoltatni:   -

a szövetség tisztségviselőit. -

az Elnökség tagjait, -

a sportfelelősöket.

e./ Fegyelmi jogkört gyakorolni (másodfokon).

3.3 Az elnökség üléseit az Elnök hívja össze. Az Elnökségi üléseken az egyes napirendi pontok megvitatásához, megtárgyalásához ez Elnökség tagjain kívül más személyek is meghívhatók.

Az esetenként meghívott személyek a napirendi pontok előterjesztői is lehetnek. Az Elnökség akkor határozatképes, ha az elnökség legalább 3 tagja jelen van. Az Elnökség bármely tagja kezdeményezheti írásba, vagy szóban a napirendben nem szereplő kérdések megtárgyalását, illetve a napirend megváltoztatását.

3.4 A vitában az Elnökség minden tagja, valamint a meghívottak is részt vehetnek, de a szavazásban csak az Elnökség tagjai vehetnek részt. Az Elnökség a döntéseit minden kérdésben egyszerű többséggel hozza meg.

Amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban módosító javaslatot tettek, először az eredeti javaslatot kell szavazásra bocsátani. Az Elnökség üléseiről összefoglaló jegyzőkönyvet kell készteni. Az Elnökség által hozott határozatot kiadásuk esetén az Elnök írja alá.

 

3.5 Az elnökség tagjai

Összesen 5 fő     - az MSZSZ választott Elnöke

        - Alelnök

        - Elnökségi tagok

Állandó meghívottak:     - Felügyelő Bizottság elnöke

        - MSZSZ főtitkára

4.1 Az MSzSz Elnöke:

  - irányítja az szövetség Elnökségének munkáját,

  - vezeti az Elnökség üléseit,

  - képviseli a Szövetséget,

  - kapcsolatot tart a különböző társadalmi és egyéb szervezetekkel,

  - intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,

  - a Szövetségi Ülés elé terjeszti az szövetség munkájáról szóló beszámolót, valamint a   fejlesztési tervet.

  - gazdasági és egyéb ügyekben elsőszámú aláíró,

  - az MSZSZ valamennyi alkalmazottja esetében munkáltatói jogkört gyakorol.

Fegyelmi Bizottság

5.1 Feladata a az aktuális sporttörvény fegyelmi rendelkezései szerint hatáskörébe utalt fegyelmi ügyekben az eljárás lefolytatása, határozat hozatala és az elintézett fegyelmi ügyekről nyilvántartás vezetése.

Főtitkár:

A szövetség operatív működéséért felelős személy.

Gazdasági vezető:

/Megbízási szerződéssel mérlegképes könyvelő vállalkozó látja el a feladatot:/

 

6.1 Jogállása hatásköre:

A gazdasági ügyintéző az szövetség működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatokat látja el- az Elnök közvetlen irányításával és ellenőrzése mellett - továbbá minden olyan nem szabályozott feladatot, mellyel az MSzSz Elnöke (munkáltató) megbízza.

 

6.2 Pénzügyi és gazdasági feladatai:

- Banki és pénztári bizonylatok ellenőrzése és könyvelése

  - a költségvetési javaslat, az éves beszámoló elkészítése,

  - a költségvetés végrehajtásának elősegítése érdekében a pénzügyi kötelezettségek

  teljesítéséhez és a követelések érvényestéhez szükséges gazdálkodási és a pénzügyi

  intézkedések megtétele,

- Bevallások és egyéb kötelezettségek elkészítése és továbbítása az illetékes hatóságoknak a határidők betartásával.

  - a számviteli, és az ezzel kapcsolatos ügyviteli, a bizonylati rendszer és a bizonylati

fegyelem megszervezése és ellenőrzése  

- a számviteli és egyéb nyilvántartások naprakész vezetése

-számfejtési és munkaügyi feladatok elvégzése, a vonatkozó törvényeknek megfelelő járulék- bevallások elkészítése és továbbítása az APEH felé

  - az éves leltározás előkészítése, lebonyolítása, a selejtezések végrehajtása.  

Gazdasági ügyintéző, pénztáros

 

7.1 Feladata:

A beérkező bizonylatok alaki és tartalmi felülvizsgálata, a ki és befizetések bizonylatolása , átutalások előkészítése és mindazon munkák, melyeket az ügyrendi szabályozás a személyes hatáskörébe utal, továbbá minden olyan nem szabályozott feladat, mellyel az MSzSz Elnöke (munkáltató) megbízza.

 

7.2 Pénzügyi és gazdasági feladatai: 1.

előlegek nyilvántartása, pénztárkönyv vezetése a bevételi-kiadási bizonylatok kiállítása. 2.

a pénzkészlet kezelése, az OTP-től felvett összeg kezelése a mindenkori rendeleteknek megfelelően 3.

- kifizetések és bevételek lebonyolítása, az ellenőrzött és utalványozott bizonylatok alapján, 4.

- tagdíjak, egyéb értékek kezelése, nyilvántartása, elszámoltatása, szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, kezelése, a tagdíjnyilvántartó kartonok kezelése, 5.

- a kiküldetési rendelvények kiállítása, elszámolások vezetése, értékcikkek és nyomtatványok beszerzése. 6.

Pályázatokkal kapcsolatos elszámolások készítése a nyilvántartások alapján.

 

8 A SZÖVETSÉG MŰKÖDÉSE

 

8.1 A szövetség szervezetében egyesületek tevékenykednek.

A Szövetség tagjain, illetve azok tagjain kívül bármely szervátültetettnek, illetve azok szervezeteinek lehetővé teszik, hogy részesülhessenek a Szövetség közhasznú szolgáltatásaiból.

A Szövetség céljai megvalósítása érdekében az Al-kotmány 70/D. és 70/E.§-aiban az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 75.§, 100.§-aiban és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c/1. pontjában meghatározott állami, közhasznú tevékenységet lát el.

 

8.2 Gazdasági tevékenység

A Szövetség anyagi bázisának kiszélesítése érdekében gazdasági tevékenységet folytathat. A képződött nyereséget visszaforgatja a közhasznú tevékenységi körébe.

 

8.3 Támogatási rendszer:

A költségvetési támogatás 20%-a kerül szétosztásra az egyesületek között normatív támogatásként. A támogatást a szövetség kidolgozott rendszere alapján, (1. számú melléklet) a közgyűlés jóváhagyásával utólagos elszámolással kapják az egyesületek.

Elszámolható: bér járulékok nélkül, irodabérlet, telefon, irodaszer. Elszámolás határideje: a tárgyévet követő január 15.

A költségvetési támogatás 20%-a pályázati úton kidolgozott bírálati rendszer alapján (2.számú melléklet) kerül kiosztásra A pályázat célja az egyesületet saját rendezvényeinek támogatása.

Elszámolás a tárgy év végéig. Elszámolható a rendezvényekkel kapcsolatos költségek. A pályázatokat a Szövetségi Ülés bírálja el és szótöbbséggel dönt. A pénz felosztása folyamatos.

Országos rendezvények finanszírozása: a számlával igazolt költségek 50%-át az MSZSZ és 50%-át az egyesületek fizetik. Az edzők, gyúrók, költségeit a szövetség fizeti.

A Szövetségi Ülésen résztvevő küldöttek útiköltsége (1 fő) gyorsvonat II. osztályú jegy 100%-ban számolható el + helyjegy. Amennyiben a küldött gépkocsival utazik, akkor a vonatjegy árának megfelelő összeg téríthető.

A Szövetségi Ülés a tárgyévet megelőző év utólsó negyedévében éves versenynaptárat állít össze. A rendezés jogát a tagegyesületeknek jelentkezés alapján a Szövetségi Ülés itéli oda.

Országos versenyekre a rendező egyesület küldi ki a versenykiírást,és a nevezéseket is neki kell visszaküldeni. A rendező egyesület a kiírásnak megfelelően számol el a nevező egyesületekkel, a szövetséggel pedig a versenyt követő 8 napon belül.

Mindennemű elszámolás a megadott határidőben az MSZSZ főtitkára felé történik. Az elnökség a következő Szövetségi Ülésen köteles beszámolni arról.

 

8.4 Versenyrendszer

A versenyévad október elsejétől, a következő év szeptember 30-ig tart.

Az október elsejétől kezdődő első negyedévben a Magyar Bajnokságok kerülnek lebonyolításra. A következő év első félévében minden sportágnak két-két felmérő versenyt rendezünk. Az év köztes időpontjaiban négy országos verseny rendezhető.

Az edzőtábort a nemzetközi versenyek előtt tartjuk.

 

8.5 Válogatási rendszer

A szövetségi edző tesz javaslatot saját sportágában a válogatott sportolókra. Ajánlása nélkül senki nem kerülhet be a csapatba. A Szövetség Elnöksége - pénzügyi korlátok miatt - meghatározza a keretlétszámot. Az ajánlások és a létszámkeret alapján összeállítja a válogatott csapatot. A Szövetség Elnökségének új sportolót az edzők javaslata nélkül a csapatba tenni tilos. Az Elnökségi ülésen az edzők tanácskozási joggal vesznek részt.

A keretet a nevezési határidő lejárta előtt, 2 héttel kell felállítani.

A válogatás a következő szempontok alapján kell, hogy történjen:

Mérhetetlen sportágakban, ahol a teljesítmény nem mérhető objektív eszközökkel (asztalitenisz, tollaslabda, tenisz) ranglistákat állítunk fel, melyek minden verseny után természetszerűen módusulnak.

A mérhető sportágakban A és B szintet határozunk meg.. Az A szint eléréséhez a megelőző Világjáték harmadik helyének, a B szint eléréséhez pedig a hatodik helynek megfelelő eredményt kell teljesíteni. Az A szintet elérők kerülnek a válogatott csapatba, a B szintet elérők a tartalékok.

A fent leírtak alapján (ranglistán korcsoport szerint elfoglalt hely és az A vagy a B szint teljesítése) az edzők tesznek javaslatot a válogatott névsorára, az Elnökség véglegesíti a válogatott keretet.

Válogatási tényezőnek kell lennie, az edzéslátogatottságnak és a szervátültetettek számára rendezett versenyeken való részvételnek.

 

8.6 Verenyengedély

Hivatalos versenyeinken csak érvényes versenyengedéllyel lehet elindulni. Versenyengedélyt minden szervátültetett sportoló kaphat, akinek az orvosa - sportorvosa - a sportolást engedélyezi. Egyszeri rajtengedélyt kaphatnak a művesekezelt betegek.A versenyengedély - a szervátültetett sportolók sport-lehetőségeit figyelembe véve - két sportágra és egy csapatsportra, a röplabdára lehet kiállítani.

A versenyengedélyekről számítógépes nyilvántartást kell vezetni.

Versenyengedélyt visszavonni, csak a Sporttörvényben szabályzott fegyelmi lehetőségek alkalmazásával lehet.

A versenyengedélyt a sportoló csak saját egyesületén keresztül kérheti a Szövetségtől.

 

 

 

Budapest, 2009.12.03